Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

26/12/2017

Ngày 25/12/2017, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018. Hội nghị được chủ trì bởi Thứ trưởng Phạm Công Tạc, là sự kiện thường niên của Khối Văn phòng quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Tham gia Hội nghị còn có Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Thành Long - Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (VPCTQG) đã trình báy báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 của Văn phòng.

Ông Đỗ Thành Long - Giám đốc VPCTQG trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2017, VPCTQG đã từng bước hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Văn phòng đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng hoặc tham gia góp ý các văn bản hướng dẫn quản lý liên quan đến Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" và các văn bản khác về việc quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 

Về công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, trong năm 2017, VPCTQG đã cùng với các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp xem xét, xử lý tất cả các nhiệm vụ được đề xuất đặt hàng trong năm, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và ký hợp đồng triển khai 40 nhiệm vụ thuộc các Chương trình KH&CN quốc gia với tổng kinh phí được phê duyệt là 394.363,5 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ NSNN là 181.631 triệu đồng. Các nhiệm vụ được phê duyệt có nội dung phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp; phát triển doanh nghiệp KH&CN thông qua việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN. Bên cạnh đó, VPCTQG đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ quản lý quá trình triển khai thực hiện 83 nhiệm vụ chuyển tiếp từ các năm trước, trong đó có 13 nhiệm vụ được nghiệm thu với kết quả tốt. Mặc dù số lượng các nhiệm vụ triển khai trong các Chương trình quốc gia không nhiều, nhưng đều là những nhiệm vụ có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội, có hàm lượng khoa học, sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao. Các nhiệm vụ được thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, trong đó có nhiều nhiệm vụ được hoàn thành vượt chỉ tiêu so với hợp đồng.

Về công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, VPCTQG đã tích cực phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai 06 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2016 và 24 nhiệm vụ mở mới trong kế hoạch năm 2017 nhằm xác định cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN. 

Về công tác tổ chức và đào tạo cán bộ, tính đến tháng 12/2017, số lượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại VPCTQG là 35 người. Các cán bộ của Văn phòng có trình độ chuyên môn tốt, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. VPCTQG cũng đã quan tâm, tạo điều kiện cho cán cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn về quản lý nhà nước, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức.

Trong các công tác Đảng, đoàn thể, VPCTQG trong năm qua đã chứng tỏ là một tập thể đoàn kết, là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển Đảng luôn được Chi bộ VPCTQG chú trọng. Trong năm 2017, Văn phòng đã tiếp tục bồi dưỡng và chuẩn bị xem xét làm thủ tục kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Thành Long cũng nêu một số khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý và triển khai các Chương trình quốc gia: Một số mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của các Chương trình quốc gia không còn phù hợp hoặc không khả thi trong thực hiện. Một số Chương trình chưa xây dựng được kế hriển khai cụ thể từng giai đoạn theo từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Một số doanh nghiệp vẫn còn e ngại trước các quy định liên quan đến quản lý nhiệm vụ thuộc các Chương trình quốc gia. Các nhiệm vụ có nhiều đầu mối tham gia quản lý gây khó khăn trong quá trình điều hòa, phối hợp triển khai. Một số quy định, cơ chế quản lý có liên quan còn chưa phù hợp hoặc chưa thông thoáng...

Trước tình hình hoạt động như trên, Lãnh đạo VPCTQG cũng đưa ra phương hướng hoạt động năm 2018 thông qua việc xác định một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm. VPCTQG chủ trương phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định quản lý các Chương trình quốc gia, tổ chức xét duyệt và triển khai các nhiệm vụ KH&CN một các có hiệp quả, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyển truyền về các Chương trình quốc gia nhằm thu hút sự quan tâm của của các nhà khoa học, các tổ chức và doanh nghiệp có năng lực thực hiện các nhiệm vụ; tập trung quản lý các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc khối cơ quan Bộ đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ.

Nhân dịp này, Văn phòng cũng đề xuất với Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan rà soát, đề xuất điều chỉnh nội dung, mục tiêu các Chương trình nằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, xem xét khả năng gia hạn các Chương trình sau năm 2020, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định quản lý các Chương trình KH&CN quốc gia nói riêng và các nhiệm vụ KH&CN nói chung. Đối với các đơn vị chức năng có liên quan, VPCTQG đề nghị tăng cường phối hợp trong quá trình xét duyệt và quản lý nhiệm vụ, cũng như sớm phê duyệt danh mục nhiệm vụ đề xuất đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2018 và 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc biểu dương những nỗ lực của Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Chương trình quốc gia, từ một đơn vị còn rất trẻ trong Bộ nhưng đã có những thành tích đáng kể. Thứ trưởng cũng ghi nhận những khó khăn và đề xuất của Văn phòng, có kế hoạch trao đổi, làm việc với các đơn vị có liên quan để hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc được nêu trong bài trình bày. Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị có liên quan trong Bộ cũng tích cực trao đổi, thảo luận liên quan đến vấn đề được báo cáo của Văn phòng. 

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị

Nhìn chung, trong năm 2017, Văn phòng Chương trình quốc gia đã hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Đây là tiền đề, động lực để Văn phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả những kế hoạch của năm 2018 và các năm tiếp theo./.