Hướng dẫn tổ chức chủ trì chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Đề án 844

Hướng dẫn tổ chức chủ trì chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Đề án 844

15/03/2021

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm gửi hồ sơ đánh giá, nghiệm thu về Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, cụ thể như sau:

 

I. Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị đánh giá, nghiệm thu (Mấu C3.3-ĐNNT);

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (Mẫu C3.1-BCKQ);

3. Sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ và tài liệu liên quan theo hợp đồng và thuyết minh thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Đồng thời, tổ chức chủ trì cần gửi hồ sơ, chứng từ, bảng xác nhận kinh phí đối với các nội dung đã hoàn thành về Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia để xác nhận khối lượng công việc và chuẩn bị các thủ tục thanh quyết toán nhiệm vụ. 

 

II. Thời gian:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hợp đồng.

 

III. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

P1116, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.