kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số NĐT.07.GER/15

kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số NĐT.07.GER/15

11/11/2019

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 có tính sinh miễn dịch cao bằng phương pháp biểu hiện tạm thời trên cây thuốc lá”, mã số NĐT.07.GER/15.

I. Thông tin chung:
1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 có tính sinh miễn dịch cao bằng phương pháp biểu hiện tạm thời trên cây thuốc lá, mã số NĐT.07.GER/15. 
2. Kinh phí thực hiện: 3.360 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.360 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2019
4 Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Huyền Trang
II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2019.
2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.