Kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ NĐT.06.JPN/15