Làm việc với các Doanh nghiệp tại Cà Mau quan tâm đến các Chương trình KH&CN quốc gia