Nấm bào ngư lần đầu sản xuất quy mô công nghiệp ở Việt Nam