Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp KH&CN theo Luật KH&CN 2013

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp KH&CN theo Luật KH&CN 2013

27/12/2017

Ngày 26/12/2017, tại Hà Nội, Văn phòng các Chương trình khoa học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề án “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp KH&CN theo Luật KH&CN 2013” (thuộc Chương trình 592). Đề án do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN chủ trì.

TS Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đề án được thực hiện với mục tiêu xác định được cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách về doanh nghiệp KH&CN hướng dẫn thực hiện Điều 58 của Luật KH&CN 2013, góp phần thực hiện mục tiêu 5.000 doanh nghiệp KH&CN vào năm 2020 theo mục tiêu của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020. Sau 2 năm thực hiện, Đề án đã đánh giá được thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn cả nước; thiết lập được mạng lưới thông tin về doanh nghiệp KH&CN có tiềm năng thành doanh nghiệp KH&CN trong cả nước; đề xuất được giải pháp hoàn thiện văn bản pháp lý về doanh nghiệp KH&CN và chính sách để phát triển doanh nghiệp KH&CN theo Luật KH&CN 2013. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu của Đề án là cơ sở để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung/thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 và số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN. Với những kết quả đạt đạt được, đề án đã được nghiệm thu xếp loại đạt.