Phòng Hành chính - Tài vụ

Phòng Hành chính - Tài vụ

20/04/2020

Phòng Hành chính - Tài vụ

Trưởng phòng: Trần Vũ Hải

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1116

Thư điện tử: dvhao@most.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thu Hằng

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1116

Thư điện tử: nthang@most.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hoàng Văn Hòa

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1116

Thư điện tử: hvhoa@most.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

Phòng Hành chính - Tài vụ là đơn vị trực thuộc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây viết tắt là Văn phòng Chương trình quốc gia), giúp Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản; hợp tác quốc tế; phụ trách công nghệ thông tin; quản trị trang thông tin điện tử và một số công việc khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chương trình quốc gia.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện các công tác phục vụ hoạt động thường xuyên; Quản lý và bảo đảm cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện (xe ô tô), trang thiết bị và điều kiện làm việc của Văn phòng Chương trình quốc gia và các Ban chủ nhiệm Chương trình.

b) Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế của Văn phòng Chương trình quốc gia, các Ban chủ nhiệm, Ban điều hành; phối hợp các Ban chủ nhiệm Chương trình tổ chức các cuộc họp và công việc khác có liên quan.

c) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Chương trình quốc gia.

d) Xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử của Văn phòng Chương trình quốc gia theo quy định của pháp luật; phụ trách công tác công nghệ thông tin.

đ) Đầu mối thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của các Ban chỉ đạo Chương trình, các Ban Chủ nhiệm, Ban điều hành, Văn phòng Chương trình quốc gia và kinh phí quản lý hoạt động của các Chương trình do các đơn vị chức năng khác của Bộ thực hiện; đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ chi thường xuyên, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Giám đốc ký duyệt.

e) Thực hiện công tác truyền thông của Văn phòng Chương trình quốc gia; tổ chức các hội nghị, hội thảo theo phân công của Giám đốc.

g) Tổ chức các khóa đào tạo cán bộ của Văn phòng Chương trình quốc gia.

h) Xây dựng các báo cáo (định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng kết) về hoạt động của Văn phòng Chương trình quốc gia.

i) Thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.