Phòng Phát triển dự án

Phòng Phát triển dự án

20/04/2020

Phòng Phát triển dự án

Trưởng phòng: Nghiêm Quốc Đạt

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1108

Thư điện tử: nqdat@most.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trần Anh Tuấn

 

Số điện thoại cơ quan: 04.35551726 | Fax: 04.35551725

Số phòng làm việc: 1108

Thư điện tử: tatuan@most.gov.vn

1. Vị trí, chức năng

Phòng Phát triển dự án là đơn vị trực thuộc Văn phòng Chương trình quốc gia, giúp Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia tìm kiếm, hỗ trợ các tổ chức tiềm năng đề xuất tham gia các Chương trình; kết nối, hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế; hỗ trợ sản phẩm hình hành từ các nhiệm vụ tiếp cận thị trường và một số công việc khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chương trình quốc gia.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu và hỗ trợ sản phẩm hình thành tiếp cận thị trường.

b) Xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá các Chương trình và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.

c) Tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về các kết quả của các nhiệm vụ thuộc Chương trình; quản lý việc ứng dụng và chuyển giao các kết quả này trong thực tế sau khi nhiệm vụ kết thúc.

d) Tổ chức tìm kiếm, cung cấp thông tin và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất tham gia các Chương trình.

đ) Thực hiện việc kết nối, hỗ trợ chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

e) Đề xuất cách thức, phương tiện và triển khai hỗ trợ sản phẩm hình hành từ các nhiệm vụ tiếp cận thị trường.

g) Xây dựng báo cáo (định kỳ 6 tháng, hàng năm) về tình hình ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Chương trình.

h) Thực hiện công tác quản lý một số nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình theo sự phân công của Giám đốc Văn phòng.

i) Thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.