Thứ sáu, 24/05/2019 07:58

Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia là các tổ chức khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp có năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Xem thêm