Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng phỏng vấn

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng phỏng vấn

07/11/2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng phỏng vấn, kì xét tuyển viên chức Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 2988/BKHCN-TCCB ngày 24/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019; Quyết định số 229/QĐ-VPCTQG ngày 30/10/2019 của Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; Biên bản cuộc họp xét hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển ngày 05/11/2019 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phỏng vấn, kì xét tuyển viên chức năm 2019 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (danh sách thí sinh kèm theo).