Thông báo mời thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019"

Thông báo mời thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019"

25/06/2019

Thông báo mời thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019" của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-BKHCN ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 01 gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019" của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia,

Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia xin thông báo mời thầu đối với gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019", nội dung cụ thể như sau: 

Tên dự án: Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019

Tổng mức đầu tư: 650.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu đồng)

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước: 650.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu đồng)

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (chọn nhà thầu trong nước)

Hình thức nhận hồ sơ dự thầu: Đấu thầu không qua mạng

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 28/6/2019 đến ngày 05/7/2019

Giá bán: 0 đồng

Thời điểm mở thầu: 16h30 ngày 05/7/2019

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc hoặc tiền mặt 

Số tiền đảm bảo: 7.000.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu đồng chẵn) 

Địa điểm, quy mô: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Phòng 1116, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.