Thứ năm, 21/11/2019 13:49

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

27/04/2018

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng xét giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ phương thức và kế hoạch thực hiện xét giao trực tiếp cụ thể như sau:

1. Thông tin về nhiệm vụ đặt hàng có trong tệp tin đính kèm:

Quyết định phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao.

2. Phương thức giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ngày đến của bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, số 113 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ 00 ngày 26/6/2018.