Chủ nhật, 25/08/2019 16:14

Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

04/06/2018

Thực hiện các Quyết định số 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265/QĐ-BKHCN ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia thông báo đến các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng xét giao trực tiếp, cụ thể như sau:

a) Đề nghị Quý đơn vị lựa chọn cán bộ có đủ điều kiện làm Chủ nhiệm nhiệm vụ theo yêu cầu nêu tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

b) Đề nghị Quý đơn vị chỉ đạo và cùng cán bộ được lựa chọn làm Chủ nhiệm nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN được đăng trên trang thông tin điện tử: http://www.most.gov.vn của Bộ KH&CN).

c) Hồ sơ đăng ký xét giao trực tiếp được gửi về: Phòng 1109, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội; trước 17h00 ngày 30/6/2018. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là 17h00 ngày 30/6/2018.

Danh mục các nhiệm vụ được phê duyệt tải tại đây