Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844, bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844, bắt đầu thực hiện từ năm 2021

07/08/2020

Thực hiện Quyết định số 2148/QĐ-BKHCN ngày 05/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ hằng năm định kỳ để tuyển chọn thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2021, cụ thể như sau:

 1. Danh mục các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2021:

Các hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ có tên trong danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định 2148/QĐ-BKHCN ngày 05/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm 13 nhiệm vụ (Danh mục nhiệm vụ đính kèm thông báo này).

 2. Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ:

- Thuyết minh nhiệm vụ áp dụng theo Mẫu C2.1a-TMHT quy định tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN (tại file đính kèm);

Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ áp dụng theo Mẫu C2.1a-TMHT quy định tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN (căn cứ xây dựng Dự toán tại file đính kèm);

Bản giải trình, cam kết, biên bản thỏa thuận, giấy xác nhận và các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng điều kiện đối với tổ chức tham gia Đề án 844 theo quy định tại Mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ (danh mục tài liệu tại file đính kèm)

b) Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ bao gồm:

Một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2011, cỡ chữ 14;

Một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang hoặc thẻ nhớ USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

  • Tên nhiệm vụ đăng ký thực hiện (Chính xác theo Danh mục nêu ở mục 1);
  • Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;
  • Tên, số điện thoại chủ nhiệm nhiệm vụ;
  • Phương thức thực hiện: Độc lập hoặc liên danh;
  • Danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

3. Địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ:

Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Phòng 1116, trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ

Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

 4. Thời hạn nhận hồ sơ:

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ là 17h00 ngày 07/09/2020.

Thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm đóng dấu đến của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia hoặc dấu đến của Văn thư Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Kèm theo thông báo gồm có: (Download tại đây)

- Danh mục nhiệm vụ hàng năm định kỳ năm 2021

- Danh mục các tài liệu trong hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ

- Mẫu C2_1a-TMHT: Thuyết minh và dự toán thực hiện nhiệm vụ

- Căn cứ xây dựng dự toán

- Mẫu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học

- Bảng tóm tắt kinh nghiệm người đứng đầu tổ chức chủ trì