Chủ nhật, 25/08/2019 16:10

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

17/05/2018

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ phương thức tổ chức thực hiện tuyển chọn, cụ thể như sau:

1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia theo các yêu cầu tại Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao.

2. Điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hướng dẫn xây dựng thuyết minh dự án theo biểu mẫu “Thuyết minh dự án phát triển CNC và các biểu mẫu kèm theo”.

4. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ngày đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, số 113 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

6. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ 00 ngày 18/7/2018.

Tệp đính kèm:

+ Danh mục nhiệm vụ tuyển chọn “Nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị trạm gốc cỡ nhỏ đa công nghệ WiFi/3G/4G” thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao phê duyệt tại Quyết định số 1272/QĐ-BKHCN ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao;

+ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

+  Biểu mẫu “Thuyết minh dự án phát triển CNC và các biểu mẫu kèm theo”;

+ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước./.