Chủ nhật, 31/05/2020 01:10

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và khả năng phát triển công nghệ trong một số lĩnh vực sản xuất vật liệu và linh kiện điện tử bán dẫn”, Mã số: ĐM.09.DA/15

26/12/2018

Dưới đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và khả năng phát triển công nghệ trong một số lĩnh vực sản xuất vật liệu và linh kiện điện tử bán dẫn”

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ

Đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và khả năng phát triển công nghệ trong một số lĩnh vực sản xuất vật liệu và linh kiện điện tử bán dẫn

Mã số nhiệm vụ: : ĐM.09.DA/15

Thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Đánh giá được thực trạng công nghệ và khả năng phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật liệu và linh kiện điện tử bán dẫn. Từ đó, đề xuất lộ trình phát triển công nghệ trong lĩnh vực này.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phương Đình Tâm

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ

6. Tổng kinh phí thực hiện:                                     2.850 triệu đồng.

Trong đó: -  kinh phí từ ngân sách SNKH:                 2.850 triệu đồng.

                -  kinh phí từ nguồn khác:                                0 triệu đồng.

7. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: tháng 9/2015;                              Kết thúc: tháng 8/2018

8. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phương Đình Tâm

PGS.TS

Viện AIST

2

Lê Anh Tuấn,

PGS. TS

Viện AIST

3

Vũ Ngọc Phan

TS

Viện AIST

4

Đào Xuân Việt

TS

Viện AIST

5

Đỗ Nam Bình,

Th.S

Vụ Công nghiệp nặng Bộ Công Thương

6

Cao Xuân Thắng,

TS

Viện AIST

7

Nguyễn Đức Hoàng,

TS

Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học &Công nghệ

8

Đỗ Huy Lập

Th.S

Tập Đoàn Hoá Chất Việt Nam

9

Đoàn Quảng Trị,

TS

Viện AIST

10

Nguyễn Xuân Sáng

TS

Viện AIST

II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian: tháng 12/2018

Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết nội dung tại tệp đính kèm)