Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Đặc điểm dịch tễ học, gánh nặng bệnh tật liên quan đến nhiễm HPV ở Việt Nam",mã số HNQT/SPĐP/03.16

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Đặc điểm dịch tễ học, gánh nặng bệnh tật liên quan đến nhiễm HPV ở Việt Nam",mã số HNQT/SPĐP/03.16

18/06/2021

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Đặc điểm dịch tễ học, gánh nặng bệnh tật liên quan đến nhiễm HPV ở Việt Nam, mã số HNQT/SPĐP/03.16. 

2. Kinh phí thực hiện: 3670 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3670 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 1/10/2016 đến tháng 30/12/2020

4 Tổ chức chủ trì: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Đặng Đức Anh

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 7-8/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.