Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Diễn đàn Hà Nội 2018: Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó với Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững và An ninh",mã số HNQT/QL/01.18

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Diễn đàn Hà Nội 2018: Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó với Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững và An ninh",mã số HNQT/QL/01.18

17/12/2020

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Diễn đàn Hà Nội 2018: Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó với Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững và An ninh, mã số HNQT/QL/01.18. 

2. Kinh phí thực hiện: 1700 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 1700 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2020

4 Tổ chức chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020-01/2021.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.