Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số NĐT.12.GER/16

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số NĐT.12.GER/16

27/08/2020

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Xây dựng và tiêu chuẩn hóa phương pháp Realtime PCR tại Việt Nam để phát hiện định lượng phục vụ đánh giá rủi ro nhiễm Campylobacter trong chiến lược giám sát toàn cầu, mã số NĐT.12.GER/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 3.872,00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.872,00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2020

4 Tổ chức chủ trì: Viện Thú Y.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lưu Quỳnh Hương

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 9-10/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.