Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số NĐT.22.GER/16

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số NĐT.22.GER/16

16/11/2020

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số vật liệu mới (chất hấp thụ, hạt cải tạo và vải địa kỹ thuật) từ phế phụ phẩm mía đường và lúa để nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ nông nghiệp bền vững, mã số NĐT.22.GER/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 4.065,00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.065,00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2020

4 Tổ chức chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Đỗ Năng Vịnh

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.