Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Nghiên cứu đa dạng sinh học của sứa (Scyphora), sứa lược (Ctenophora) và đánh giá vai trò của chúng ở vùng biển ven bờ Việt Nam",mã số HNQT/SPĐP/15.19

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Nghiên cứu đa dạng sinh học của sứa (Scyphora), sứa lược (Ctenophora) và đánh giá vai trò của chúng ở vùng biển ven bờ Việt Nam",mã số HNQT/SPĐP/15.19

04/08/2021

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Nghiên cứu đa dạng sinh học của sứa (Scyphora), sứa lược (Ctenophora) và đánh giá vai trò của chúng ở vùng biển ven bờ Việt Nam, mã số HNQT/SPĐP/15.19. 

2. Kinh phí thực hiện: 4650.00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4650.00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 01/07/2019 đến tháng 30/06/2021

4 Tổ chức chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Chu Văn Thuộc

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 9-10/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.