Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật khu sinh thái rong biển nhiệt đới và sàng lọc các chủng tiềm năng công nghệ sinh học",mã số NĐT.11.GER/16

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật khu sinh thái rong biển nhiệt đới và sàng lọc các chủng tiềm năng công nghệ sinh học",mã số NĐT.11.GER/16

14/12/2020

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật khu sinh thái rong biển nhiệt đới và sàng lọc các chủng tiềm năng công nghệ sinh học, mã số NĐT.11.GER/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 4.250,00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.250,00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 07/2016 đến tháng 11/2020

4 Tổ chức chủ trì: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Hữu Cường

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020-1/2021

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.