Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu và chuyển động hiện đại vỏ Trái đất miền Bắc Việt Nam bằng số liệu địa chấn dải rộng và hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu liên tục",mã số NĐT.18.TW/16

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu và chuyển động hiện đại vỏ Trái đất miền Bắc Việt Nam bằng số liệu địa chấn dải rộng và hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu liên tục",mã số NĐT.18.TW/16

18/08/2020

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu và chuyển động hiện đại vỏ Trái đất miền Bắc Việt Nam bằng số liệu địa chấn dải rộng và hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu liên tục, mã số NĐT.18.TW/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 4.200,00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.200,00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2016 đến tháng 07/2020

4 Tổ chức chủ trì: Viện Vật lý địa cầu.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. KSC. Đinh Quốc Văn

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 9-10/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!