Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam", mã số NĐT.26.CHN/17

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam", mã số NĐT.26.CHN/17

22/06/2020

Thông tin chi tiết như sau:
I. Thông tin chung:
1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam, mã số NĐT.26.CHN/17. 
2. Kinh phí thực hiện: 2380 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2380 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2020
4 Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đặng Văn Thư
II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1 Thời gian dự kiến: Tháng 7-8/2020.
2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!