Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô hình hoá trong công nghệ xử lý yếm khi nước thải giàu hữu cơ vào thực tiễn Việt Nam",mã số NĐT.31.JPA/17

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô hình hoá trong công nghệ xử lý yếm khi nước thải giàu hữu cơ vào thực tiễn Việt Nam",mã số NĐT.31.JPA/17

30/12/2020

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô hình hoá trong công nghệ xử lý yếm khi nước thải giàu hữu cơ vào thực tiễn Việt Nam, mã số NĐT.31.JPA/17. 

2. Kinh phí thực hiện: 5110 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5110 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2020

4 Tổ chức chủ trì: Trung tâm nghiên cứu quan trắc và mô hình hoá môi trường, ĐHQG Hà Nội.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020-01/2021

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.