Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Phân tích dược động học - dược lực học để lựa chọn liều điều trị tối ưu cho bệnh nhân lao phổi điều trị thất bại và tái phát", mã số HNQT/SPĐP/01.16

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Phân tích dược động học - dược lực học để lựa chọn liều điều trị tối ưu cho bệnh nhân lao phổi điều trị thất bại và tái phát", mã số HNQT/SPĐP/01.16

22/06/2020

Thông tin chi tiết như sau:

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Phân tích dược động học - dược lực học để lựa chọn liều điều trị tối ưu cho bệnh nhân lao phổi điều trị thất bại và tái phát, mã số HNQT/SPĐP/01.16. 

2. Kinh phí thực hiện: 3850 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3850 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2016 đến tháng 05/2020

4 Tổ chức chủ trì: Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lê Thị Luyến

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 7-8/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!