Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Tìm kiếm công nghệ thiết kế, chế tạo xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp",mã số HNQT/TKCG/02.20

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Tìm kiếm công nghệ thiết kế, chế tạo xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp",mã số HNQT/TKCG/02.20

27/08/2021

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2021: Tìm kiếm công nghệ thiết kế, chế tạo xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp, mã số HNQT/TKCG/02.20. 

2. Kinh phí thực hiện: 2880.00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2880.00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 02/01/2020 đến tháng 30/06/2021

4 Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ cao - Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Hướng Xuân Thạch

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 9-10/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.