Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Tự động hóa quá trình sản xuất nhíp ô tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh (Smart factory)",mã số ĐM.39.DN/18

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Tự động hóa quá trình sản xuất nhíp ô tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh (Smart factory)",mã số ĐM.39.DN/18

20/01/2021

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020: Tự động hóa quá trình sản xuất nhíp ô tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh (Smart factory), mã số ĐM.39.DN/18. 

2. Kinh phí thực hiện: 56.449 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 11.450 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 44.999 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng  đến tháng

4 Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ks. Đặng Minh Long

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 01-02/2021.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.