Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới để xác định vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO) gây nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV)",mã số HNQT/SPĐP/04.16

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia " Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới để xác định vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO) gây nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV)",mã số HNQT/SPĐP/04.16

23/12/2020

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới để xác định vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO) gây nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV), mã số HNQT/SPĐP/04.16. 

2. Kinh phí thực hiện: 3840,00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3840,00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2020

4 Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Văn Kính

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.