Chủ nhật, 25/08/2019 16:05

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia

27/06/2018

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Đánh giá hiện trạng, năng lực và nhu cầu đổi mới công nghệ về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen ở Việt Nam.

Mã số: ĐM.11.DA/15.

Thuộc: Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Đánh giá được hiện trạng nghiên cứu và ứng dụng CNG trên thế giới và Việt Nam. Đề xuất được công nghệ và định hướng nghiên cứu, ứng dụng CNG tại Việt Nam đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030.

Các mục tiêu cụ thể, bao gồm:

- Xây dựng khung điều tra và điều tra được hiện trạng về trình độ và năng lực công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng CNG tại Việt Nam;

- Đánh giá được hiện trạng và năng lực công nghệ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen tại Việt Nam;

- Đề xuất được nhu cầu và lộ trình đổi mới công nghệ về sản phẩm, quy trình công nghệ, quản lý và thị trường phục vụ xây dựng bản đồ công nghệ đối với lĩnh vực CNG ở nước ta.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hải Hà

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            2.350,000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:              2.350,000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                       0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 7/2015

Kết thúc: 6/2017

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 7/2017 - 4/2018.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Hải Hà

TS

Viện NCHG

2

Huỳnh Thị Thu Huệ

TS

Viện NCHG

3

Nông Văn Hải

PGS, TS

Viện NCHG

4

Nguyễn Thùy Dương

TS

Viện NCHG

5

Nguyễn Đăng Tôn

TS

Viện NCHG

6

Nguyễn Huy Hoàng

PGS, TS

Viện NCHG

7

Võ Thị Bích Thủy

TS

Viện NCHG

8

Lê Thị Thu Hiền

TS

Viện NCHG

9

Kim Thị Phương Oanh

TS

Viện NCHG

10

Phan Văn Chi

GS, TS

Viện CNSH

II. Thời gian địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

  • Thời gian: tháng 8/2018
  • Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết tại tệp đính kèm