Tin nổi bật

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 179/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2021