Văn bản quản lý

Số Hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Chương trình Trích yếu File
49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
538/QĐ-TTg 16/04/2014 Thủ tướng Chính phủ Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
10/2014/TT-BCT 12/03/2014 Cơ quan khác Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 Thông tư Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
1446/QĐ-BKHCN 09/07/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
1398/QĐ-BKHCN 05/06/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
663/QĐ-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của nhiệm vụ đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới và nhiệm vụ xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ
10/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
09/2013/TT-BKHCN 15/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
348/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
347/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
03/2013/TT-BKHCN 30/01/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Thông tư Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
04/2013/TT-BKHCN 30/01/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Thông tư Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
31/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Bộ KH&CN Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
218/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
219/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
1895/QĐ - TTg 17/12/2012 Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
592/QĐ-TTg 22/05/2012 Thủ tướng Chính phủ Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
439/QĐ-TTg 16/04/2012 Thủ tướng Chính phủ Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
02/2012/TT-BKHCN 18/01/2012 Bộ KH&CN Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020