Văn bản quản lý

Số Hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Chương trình Trích yếu File
677/QĐ-TTg 10/05/2011 Thủ tướng Chính phủ Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
2441/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
2457/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
21/2008/QH12 01/07/2009 Quốc Hội Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Luật Công nghệ cao