Thứ ba, 31/03/2020 01:50
Số Hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Chương trình Trích yếu File
3368/QĐ-BKHCN 23/11/2015 Bộ KH&CN Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 , Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 Bộ KH&CN Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 , Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 Thông tư quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
1069/QĐ-TTg 04/07/2014 Thủ tướng Chính phủ Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 Về việc phê duyệt chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020