Thứ năm, 02/04/2020 12:09
Số Hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Chương trình Trích yếu File
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
348/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
347/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
31/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Bộ KH&CN Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
219/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
1895/QĐ - TTg 17/12/2012 Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
02/2012/TT-BKHCN 18/01/2012 Bộ KH&CN Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
2457/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
21/2008/QH12 01/07/2009 Quốc Hội Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Luật Công nghệ cao