Thứ ba, 31/03/2020 02:16
Số Hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Chương trình Trích yếu File
79/2014/TTLT-BTC-BKHCN 18/06/2014 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
663/QĐ-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của nhiệm vụ đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới và nhiệm vụ xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ
09/2013/TT-BKHCN 15/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
03/2013/TT-BKHCN 30/01/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Thông tư Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
04/2013/TT-BKHCN 30/01/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Thông tư Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
677/QĐ-TTg 10/05/2011 Thủ tướng Chính phủ Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020