Thứ ba, 31/03/2020 03:13
Số Hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Chương trình Trích yếu File
28/2014/TT-BKHCN 15/10/2014 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
10/2014/TT-BCT 12/03/2014 Cơ quan khác Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Thông tư Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
1446/QĐ-BKHCN 09/07/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
1398/QĐ-BKHCN 05/06/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
10/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
218/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
439/QĐ-TTg 16/04/2012 Thủ tướng Chính phủ Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
2441/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020