Văn bản quản lý

Số Hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Chương trình Trích yếu File
45/2019/TT-BTC 19/07/2019 Bộ Tài chính Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018 Bộ KH&CN Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
142/2017/TT-BTC 29/12/2017 Bộ Tài chính Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
19/2016/TT-BKHCN 28/10/2016 Bộ KH&CN Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Thông tư quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 Bộ KH&CN Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 , Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 Thông tư quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
28/2014/TT-BKHCN 15/10/2014 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
79/2014/TTLT-BTC-BKHCN 18/06/2014 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ KH&CN Các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
10/2014/TT-BCT 12/03/2014 Cơ quan khác Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Thông tư Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
10/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
09/2013/TT-BKHCN 15/03/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
03/2013/TT-BKHCN 30/01/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Thông tư Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
04/2013/TT-BKHCN 30/01/2013 Bộ KH&CN Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 Thông tư Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
31/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Bộ KH&CN Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
218/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
219/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
02/2012/TT-BKHCN 18/01/2012 Bộ KH&CN Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020